Czym Jest Sugestia?

Sugestia jest rodzajem nieprzymusowego przekazu, za pomocą, którego mentalista wywiera wpływ na zachowanie oraz opinię widza.

mentalism suggestion

Właśnie zostałeś poddany sugestii!

Powyższą sztuczkę można również w prosty sposób zastosować na znajomych. Podczas zadawania pytań (3+1 =?, 2+4=? itd.), trzymaj w ręku lub na ekranie telefonu dowolne warzywo. Dziewięć na dziesięć osób podda się sugestii i wskaże na warzywo, które sugerujesz.

Im więcej sugerowanej informacji tym większe prawdopodobieństwo poddania się sugestii przez widza. Na przykład, im większa marchewka i bardziej jaskrawe kolory na powyższym zdjęciu, tym większe prawdopodobieństwo, że sugestia zadziała na odbiorcę.

Jak Używać Sugestii w Mentalizmie?

Sugestia jest bardzo ważnym elementem mentalizmu. Mentalista może przekazywać sugestie:

  • werbalnie (za pomocą słów)
  • jak i niewerbalnie (mimiką, intonacją głosu czy gestami).

Przekazuje ją zawsze w postaci zakamuflowanej (metaforycznej).

Jeżeli widz, do którego sugestia została skierowana, nie zrozumie jej treści, to nie stanie się ona sugestią i mentalizm nie zadziała.

Dowiedz Się Czy Jesteś Podatny Na Sugestię

Sugestywność jest cechą każdego człowieka, którą mentaliści wykorzystują do stworzenia wrażenia iluzji, ale nie każda osoba podatna jest na sugestie w tym samym stopniu.

Hans Eysenck, niemiecki psycholog badał związki sugestywności z innymi cechami ludzkimi. Przebadał on zależność pomiędzy sugestią i inteligencją, nie znajdując żadnej relacji pomiędzy tymi dwoma cechami.

Kolejno, zbadał on podatność na sugestie odmiennych płci oraz wpływu płci sugerującego. Przeprowadził badania na trzech 60 – osobowych grupach (po 30 mężczyzn i 30 kobiet). Wyniki badań nie wskazały znacznych różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Z kolei w grupie, gdzie osobą sugerującą był mężczyzna, otrzymano wyższą podatność na sugestie (wśród mężczyzn oraz kobiet) w porównaniu z grupą, gdzie sugestie wypowiadała kobieta.

Eysenck potwierdził swoimi badaniami, że osobami najbardziej podatnymi na sugestie są dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Oraz osoby w grupie wiekowej pomiędzy 15 i 50 rokiem życia. Podatność na sugestie stopniowo maleje po przekroczeniu 50 lat. Dlatego też, mentaliści stosując technikę sugestii powinni wybierać osoby z tych grup wiekowych!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *